صفحه اصلی
مقالات
ارتباط با ما

(محصولات بازرگانی پارس بکسل(ترولی حرکتی

ترولی دستی با سیستم حرکتی زنجیری

ترولی دستی با سیستم حرکتی زنجیری

این وسیله توسط کاربر با حرکت عمودی زنجیر تعبیه شده که در کنار آن کاربر در محور افقی حرکت می کند.
در جرثقیل حرکتی زنجیری (ترولی زنجیری) حرکت افقی به کمک یک زنجیر 3 متری صورت میگیرد.
این زنجیر به حالت عمودی به طرفین کشیده شده و باعث جابه جایی ریل حرکتی ( ترولی حرکتی) در امتداد ریل(تیر آهن) میشود.
جرثقیل های دستی برای جابجایی اجسام سنگین در جهت عمود استفاده می شوند.
ترولی ساده

ترولی ساده

جهت جابجایی عرضی و اتصال انواع جرثقیل های برقی و دستی