صفحه اصلی
مقالات
ارتباط با ما

(محصولات بازرگانی پارس بکسل(شگل

شگل نعل شکل پین پیچی

شگل نعل شکل پین پیچی

شگل های نعل شکل پین پیچی بازرگانی پارس بکسل با ویژگی های:
-دارای ظرفیت 1/2 تن تا 70 تن
-دارای طراحی فورج و گرما دیده با پین آلیاژی
-نمایش با مجاز کاری بر روی بدنه
-دارای گالوانیزه گرم و عمیق یا رنگ شدگی جهت جلوگیری از خوردگی
شگل یو شکل پین پیچی

شگل یو شکل پین پیچی

شگل های یو شکل پین پیچی بازرگانی پارس بکسل با ویژگی های:
-دارای ظرفیت 1/2 تن تا 70 تن
-دارای طراحی فورج و گرما دیده با پین آلیاژی
-نمایش با مجاز کاری بر روی بدنه
-دارای گالوانیزه گرم و عمیق یا رنگ شدگی جهت جلوگیری از خوردگی
شگل نعل شکل پین دار

شگل نعل شکل پین دار

شگل های نعل شکل پین دار بازرگانی پارس بکسل با ویژگی های:
-دارای ظرفیت 1/2 تن تا 55 تن
-دارای طراحی فورج و گرما دیده با پین آلیاژی
-نمایش بار مجاز کاری بر روی بدنه
-دارای گالوانیزه گرم و عمیق یا رنگ شدگی جهت جلوگیری از خوردگی
شگل یو شکل پین دار

شگل یو شکل پین دار

شگل های یو شکل پین دار بازرگانی پارس بکسل با ویژگی های:
-دارای ظرفیت 1/2 تن تا 55 تن
-دارای طراحی فورج و گرما دیده با پین آلیاژی
-نمایش بار مجاز کاری بر روی بدنه
-دارای گالوانیزه گرم و عمیق یا رنگ شدگی جهت جلوگیری از خوردگی