سیم بکسل فولادی 10 (37*6)
10,000 تومان 9,000 تومان

سیم بکسل فولادی 10 (37*6)

+
سیم بکسل فولادی 10 گالوانيزه(19*6)
10,000 تومان 9,000 تومان

سیم بکسل فولادی 10 گالوانيزه(19*6)

+
سیم بکسل فولادی 10 سياه 19*6 بچينگ
10,000 تومان 9,000 تومان

سیم بکسل فولادی 10 سياه 19*6 بچينگ

+
سیم بکسل فولادی 10 فولاد 19*6
10,000 تومان 9,000 تومان

سیم بکسل فولادی 10 فولاد 19*6

+
سیم بکسل فولادی 10 فولاد 39*4
10,000 تومان 9,000 تومان

سیم بکسل فولادی 10 فولاد 39*4

+
سیم بکسل فولادی 10 فولاد 39*4
10,000 تومان 9,000 تومان

سیم بکسل فولادی 10 فولاد 39*4

+
سیم بکسل فولادی 10 گوستا ولف اصلي
10,000 تومان 9,000 تومان

سیم بکسل فولادی 10 گوستا ولف اصلي

+
سیم بکسل فولادی 10 گوستا ولف اصلي
10,000 تومان 9,000 تومان

سیم بکسل فولادی 10 گوستا ولف اصلي

+
سیم بکسل فولادی11  (19*6)
10,000 تومان 9,000 تومان

سیم بکسل فولادی11 (19*6)

+
سیم بکسل فولادی12 (19*6)
10,000 تومان 9,000 تومان

سیم بکسل فولادی12 (19*6)

+
سیم بکسل فولادی 12 (37*6)
10,000 تومان 9,000 تومان

سیم بکسل فولادی 12 (37*6)

+
سیم بکسل فولادی 12 / 39*4 گالوازينه گرم
10,000 تومان 9,000 تومان

سیم بکسل فولادی 12 / 39*4 گالوازينه گرم

+
سیم بکسل فولادی 13 فولاد 6،37
10,000 تومان 9,000 تومان

سیم بکسل فولادی 13 فولاد 6،37

+
سیم بکسل فولادی 14 (19*6)
10,000 تومان 9,000 تومان

سیم بکسل فولادی 14 (19*6)

+
سیم بکسل فولادی 14 (37*6)
10,000 تومان 9,000 تومان

سیم بکسل فولادی 14 (37*6)

+
سیم بکسل فولادی 14(37*6) گالوازينه گرم
10,000 تومان 9,000 تومان

سیم بکسل فولادی 14(37*6) گالوازينه گرم

+
سیم بکسل فولادی 14(37*6) 8 متري
10,000 تومان 9,000 تومان

سیم بکسل فولادی 14(37*6) 8 متري

+
سیم بکسل فولادی 14 فولاد 37*6
10,000 تومان 9,000 تومان

سیم بکسل فولادی 14 فولاد 37*6

+
سیم بکسل فولادی 15 فولادي 26*6
10,000 تومان 9,000 تومان

سیم بکسل فولادی 15 فولادي 26*6

+
سیم بکسل فولادی 16 - 39*4 گرم
10,000 تومان 9,000 تومان

سیم بکسل فولادی 16 - 39*4 گرم

+
سیم بکسل فولادی 16 (37*6)
10,000 تومان 9,000 تومان

سیم بکسل فولادی 16 (37*6)

+
سیم بکسل فولادی 16 (19*6)
10,000 تومان 9,000 تومان

سیم بکسل فولادی 16 (19*6)

+
سیم بکسل فولادی 16 فولادي سفيد
10,000 تومان 9,000 تومان

سیم بکسل فولادی 16 فولادي سفيد

+
سیم بکسل فولادی 16 فولادي سفيد
10,000 تومان 9,000 تومان

سیم بکسل فولادی 16 فولادي سفيد

+
سیم بکسل فولادی 18 (37*6)
10,000 تومان 9,000 تومان

سیم بکسل فولادی 18 (37*6)

+
سیم بکسل فولادی 18 (19*6)
10,000 تومان 9,000 تومان

سیم بکسل فولادی 18 (19*6)

+
سیم بکسل فولادی 18 (19*6)
10,000 تومان 9,000 تومان

سیم بکسل فولادی 18 (19*6)

+
سیم بکسل فولادی 18 يک لا 19*6
10,000 تومان 9,000 تومان

سیم بکسل فولادی 18 يک لا 19*6

+
سیم بکسل فولادی 19*8 آلماني
10,000 تومان 9,000 تومان

سیم بکسل فولادی 19*8 آلماني

+
سیم بکسل فولادی 20 (37*6)
10,000 تومان 9,000 تومان

سیم بکسل فولادی 20 (37*6)

+
سیم بکسل فولادی 20 (19*6)
10,000 تومان 9,000 تومان

سیم بکسل فولادی 20 (19*6)

+
سیم بکسل فولادی 20 (19*6)
10,000 تومان 9,000 تومان

سیم بکسل فولادی 20 (19*6)

+
سیم بکسل فولادی 20 (36*8) چپ
10,000 تومان 9,000 تومان

سیم بکسل فولادی 20 (36*8) چپ

+
سیم بکسل فولادی 20 (36*8) راست
10,000 تومان 9,000 تومان

سیم بکسل فولادی 20 (36*8) راست

+
سیم بکسل فولادی 20 (37*6)
10,000 تومان 9,000 تومان

سیم بکسل فولادی 20 (37*6)

+
سیم بکسل فولادی 22 (37*6)
10,000 تومان 9,000 تومان

سیم بکسل فولادی 22 (37*6)

+
سیم بکسل فولادی 22 (19*6)
10,000 تومان 9,000 تومان

سیم بکسل فولادی 22 (19*6)

+
سیم بکسل فولادی 24 (37*6)
10,000 تومان 9,000 تومان

سیم بکسل فولادی 24 (37*6)

+
سیم بکسل فولادی 24 19*6
10,000 تومان 9,000 تومان

سیم بکسل فولادی 24 19*6

+
سیم بکسل فولادی24 چپ  (6*19)
10,000 تومان 9,000 تومان

سیم بکسل فولادی24 چپ (6*19)

+
سیم بکسل فولادی 25 (25*6)
10,000 تومان 9,000 تومان

سیم بکسل فولادی 25 (25*6)

+
سیم بکسل فولادی 25 (37*6)
10,000 تومان 9,000 تومان

سیم بکسل فولادی 25 (37*6)

+
سیم بکسل فولادی 25 (6*19)
10,000 تومان 9,000 تومان

سیم بکسل فولادی 25 (6*19)

+
سیم بکسل فولادی 26 (6*19)
10,000 تومان 9,000 تومان

سیم بکسل فولادی 26 (6*19)

+
سیم بکسل فولادی 26 (37*6)
10,000 تومان 9,000 تومان

سیم بکسل فولادی 26 (37*6)

+
سیم بکسل فولادی 28 (19*6)
10,000 تومان 9,000 تومان

سیم بکسل فولادی 28 (19*6)

+
سیم بکسل فولادی 28 (36*8)
10,000 تومان 9,000 تومان

سیم بکسل فولادی 28 (36*8)

+
سیم بکسل فولادی 28 (37*6)
10,000 تومان 9,000 تومان

سیم بکسل فولادی 28 (37*6)

+
سیم بکسل فولادی3 (6*19)
10,000 تومان 9,000 تومان

سیم بکسل فولادی3 (6*19)

+
سیم بکسل فولادی 3 ترمزي
10,000 تومان 9,000 تومان

سیم بکسل فولادی 3 ترمزي

+
سیم بکسل فولادی 3 گالوانيزه
10,000 تومان 9,000 تومان

سیم بکسل فولادی 3 گالوانيزه

+
سیم بکسل فولادی 30 (37*6)
10,000 تومان 9,000 تومان

سیم بکسل فولادی 30 (37*6)

+
سیم بکسل فولادی 30 فولاد 19*6
10,000 تومان 9,000 تومان

سیم بکسل فولادی 30 فولاد 19*6

+
سیم بکسل فولادی 32 (37*6)
10,000 تومان 9,000 تومان

سیم بکسل فولادی 32 (37*6)

+
سیم بکسل فولادی 32 -19*8
10,000 تومان 9,000 تومان

سیم بکسل فولادی 32 -19*8

+
سیم بکسل فولادی 34 (37*6)
10,000 تومان 9,000 تومان

سیم بکسل فولادی 34 (37*6)

+
سیم بکسل فولادی 36 فولاد 37*6
10,000 تومان 9,000 تومان

سیم بکسل فولادی 36 فولاد 37*6

+
سیم بکسل فولادی 38 (19*6)
10,000 تومان 9,000 تومان

سیم بکسل فولادی 38 (19*6)

+
سیم بکسل فولادی 38 (37*6)
10,000 تومان 9,000 تومان

سیم بکسل فولادی 38 (37*6)

+
سیم بکسل فولادی 4 - 19*1
10,000 تومان 9,000 تومان

سیم بکسل فولادی 4 - 19*1

+
سیم بکسل فولادی 4 (37*6)
10,000 تومان 9,000 تومان

سیم بکسل فولادی 4 (37*6)

+
سیم بکسل فولادی 4- 19*6
10,000 تومان 9,000 تومان

سیم بکسل فولادی 4- 19*6

+
سیم بکسل فولادی 4/6 بافت (19*6)
10,000 تومان 9,000 تومان

سیم بکسل فولادی 4/6 بافت (19*6)

+
سیم بکسل فولادی 4/8
10,000 تومان 9,000 تومان

سیم بکسل فولادی 4/8

+
سیم بکسل فولادی 40 (19*4)
10,000 تومان 9,000 تومان

سیم بکسل فولادی 40 (19*4)

+
سیم بکسل فولادی 40 (19*4)
10,000 تومان 9,000 تومان

سیم بکسل فولادی 40 (19*4)

+
سیم بکسل فولادی 40 (37*6)
10,000 تومان 9,000 تومان

سیم بکسل فولادی 40 (37*6)

+
سیم بکسل فولادی 42 (37*6) چپ
10,000 تومان 9,000 تومان

سیم بکسل فولادی 42 (37*6) چپ

+
سیم بکسل فولادی 42 (37*6)
10,000 تومان 9,000 تومان

سیم بکسل فولادی 42 (37*6)

+
سیم بکسل فولادی 42 (37*6)
10,000 تومان 9,000 تومان

سیم بکسل فولادی 42 (37*6)

+
سیم بکسل فولادی 45 (37*6)
10,000 تومان 9,000 تومان

سیم بکسل فولادی 45 (37*6)

+
سیم بکسل فولادی 5 (6*19)
10,000 تومان 9,000 تومان

سیم بکسل فولادی 5 (6*19)

+
سیم بکسل فولادی 50 فولاد 37*6
10,000 تومان 9,000 تومان

سیم بکسل فولادی 50 فولاد 37*6

+
(6*37)سیم بکسل فولادی 52
10,000 تومان 9,000 تومان

(6*37)سیم بکسل فولادی 52

+
سیم بکسل فولادی 54 37*6
10,000 تومان 9,000 تومان

سیم بکسل فولادی 54 37*6

+
سیم بکسل فولادی 55 (37*6)
10,000 تومان 9,000 تومان

سیم بکسل فولادی 55 (37*6)

+
سیم بکسل فولادی 6 (19*6)
10,000 تومان 9,000 تومان

سیم بکسل فولادی 6 (19*6)

+
سیم بکسل فولادی 6 (37*6)
10,000 تومان 9,000 تومان

سیم بکسل فولادی 6 (37*6)

+
سیم بکسل فولادی 6 فولاد سفيد
10,000 تومان 9,000 تومان

سیم بکسل فولادی 6 فولاد سفيد

+
سیم بکسل فولادی 6/5 سياه (19*8)
10,000 تومان 9,000 تومان

سیم بکسل فولادی 6/5 سياه (19*8)

+
سیم بکسل فولادی 8 (37*6)
10,000 تومان 9,000 تومان

سیم بکسل فولادی 8 (37*6)

+
سیم بکسل فولادی 8 (19*6) گالوانيزه
10,000 تومان 9,000 تومان

سیم بکسل فولادی 8 (19*6) گالوانيزه

+
سیم بکسل فولادی 8 نتاب (7*19)
10,000 تومان 9,000 تومان

سیم بکسل فولادی 8 نتاب (7*19)

+
سیم بکسل فولادی 8/3
10,000 تومان 9,000 تومان

سیم بکسل فولادی 8/3

+
سیم بکسل فولادی سيم 5 فولادي 7*7
10,000 تومان 9,000 تومان

سیم بکسل فولادی سيم 5 فولادي 7*7

+
سیم بکسل فولادی نمره 4 افشان
10,000 تومان 9,000 تومان

سیم بکسل فولادی نمره 4 افشان

+
سیم بکسل فولادی نمره 4 افشان
10,000 تومان 9,000 تومان

سیم بکسل فولادی نمره 4 افشان

+
سیم بکسل فولادی نمره 4 افشان
10,000 تومان 9,000 تومان

سیم بکسل فولادی نمره 4 افشان

+

محصولات

راهنما

درباره ما


ما را دنبال کنید :

مدیریت : حسین قدرتی

فروشگاه : 02155437750

فروشگاه : 02155437720

فروشگاه : 02155431479

همراه : 09128094157

ایمیل: info @ parsboksel.ir

اینستاگرام : parsboksel.ir

نشانی کارخانه  : تهران-میدان قزوین-خیابان قزوین-خیابان مخصوص-پلاک 40-طبقه اول